KAMUOYUNA AÇIKLAMA


Bilindiği üzere Kemer halkının yüksek taktirleri ile 2019 yerel seçimlerini müteakip görevi devir almış bulunmaktayız.
Seçimin yapıldığı 31.03.2019 tarihinden hemen sonra 03.04.2019 tarihinde eski dönem Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül'e ait Kuzdere mahallesi 973 parselde yapılan inşaatın yapı denetim firması olan Hakim Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin “ruhsatlı projesine aykırı imalat yapıldığından dolayı inşaatın denetimini görülen lüzum üzerine fesih ettiğinden dolayı “ gereğinin yapılması talepli 11768 sayılı Antalya 1. Noterliğince düzenlenen fesih ihbarnamesi ile Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30.04.2019 tarih ve 35352 sayılı yazısı gereğince Kemer İlçe sınırlarında 3194 sayılı İmar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikler kapsamında tüm diğer yapılara yapılan yasal işlemlerin tamamı, bu yapı içinde herhangi bir farklılık yapılmadan ilgili Müdürlüklerce yapılmıştır.
Söz konusu yapının bulunduğu 973 parselin tarım alanında kalması nedeni ile bizzat yapı sahipleri tarafından Antalya Tarım İl Müdürlüğünden alınan 75+75 m2 yapı izni gereğince 14.12.2017 tarihinde 225 m2 için yapı ruhsatı verilmiştir. İlgili Müdürlüğün yerinde yapmış olduğu inceleme ile binanın onaylı projesinden tamamen farklı olarak 658 m2 yapıldığı tespit edilerek 28.05.2019 tarihinde tutanak tutulmuş, akabinde Belediye Encümeninin 03.07.2019 tarih ve 395 sayılı kararı ile imara, ruhsata ve yasal mevzuata aykırı yapılmış olması sebebiyle anılan yapı ve ilgili kişiler hakkında para cezası ve kaçak yapının yıkımına karar verilmiştir. Alınan kararın hukuka aykırı alındığı ve yapıların hukuka uygun yapıldığı iddiasıyla yapının sahibi Neşe Gül tarafından belediyemiz aleyhine açılan iptal davaları;
1-Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2019/932 esasında açılan dava 11.02.2020 tarihinde 2020/104 sayılı karar ile Neşe Gül'ün, encümen kararının hukuka aykırılık ve iptal istem ve iddiası mahkemece RED EDİLMİŞ ve Belediyemizin almış olduğu karar hukuka uygun bulunmuştur.
2- Yapı sahibi Neşe Gül'ün, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine yapmış olduğu 2020/ 1182 esas numaralı istinaf başvurusu da İdari Dairenin 04.03.2021 tarihli 2021/462 sayılı kararı ile REDDEDİLMİŞ ve Belediyemizin almış olduğu karar hukuka uygun bulunmuştur.

3-Bu defa yapı sahibi tarafından yine Antalya 2. İdare mahkemesine 2019/933 esasında açılan dava 11.02.2020 tarihinde 2020/105 sayılı karar ile REDDEDİLMİŞ ve Belediyemizin almış olduğu karar hukuka uygun bulunmuştur.
4- Yapı sahibi Neşe Gül'ün, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine yapılan 2020/ 1133 esas numaralı istinaf başvurusu, 03.03.2021 tarihli 2021/444 sayılı kararı ile REDDEDİLMİŞ ve Belediyemizin almış olduğu karar hukuka uygun bulunmuştur.
5-Yukarıda anılan kararlar varken ve kesin hüküm nedeniyle usulen dava açılması mümkün değilken bu defa yine aynı sahibi Antalya 4. İdare Mahkemesine müracaat ederek aynı iddia ve taleple mahkemenin 2021/756 esasına kayıtlı davayı açmış; mahkeme 14.07.2021 tarihinde 2021/486 sayılı karar ile Neşe Gül'ün, encümen kararının hukuka aykırılık ve iptal istem ve iddiasını “Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 04.03.202l tarih ve E.2020/1182, K.2O21/462 sayılı kesin kararı ile istinaf başvurusunun reddedildiği, anılan hükmün kesinleşmiş olmasına rağmen, aynı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı görüldüğünden KESİN HÜKÜM NEDENİ İLE REDDİNE” karar vermiştir.
6-Keza yine yapı Neşe Gül bu defa yine Antalya 5.İdare Mahkemesi'nin 2021/561 esasında kayıtlı davayı açmış bu dava da mahkeme 23.06.2021 tarihinde talebin REDDİNE karar vermiştir.
7-Mahkemelerden sonuç olamayan yapı sahibi bu defa Danıştay Başsavcılığına müracaat ederek Başsavcılığın 2021/198 Esas numarasında kayıtlı “kanun yararına bozma” istemli başvuruyu yapmış; yapılan başvuru Sayın başsavcılıkça usulen böyle başvurunun yapılamayacağı gerekçesiyle İNCELENMEKSİZİN REDDİNE karar verilmiştir.
Sayın önceki dönem belediye başkanı olan Mustafa Gül'ün ve yapı sahibi Neşe Gül'ün gerek kamuoyuna sosyal medya aracılığı gerekse de yukarıda arz edilen mahkeme dosya süreçlerinde iddia ettikleri “yapının yapı kayıt belgesi olduğu ve bu nedenle de imara aykırılığın oluşmadığı “ iddia ve gerekçesi ise; yasal süreci tamamlanan ve kesinleşen mahkeme dava süreçlerinde ve kararlarında alınan bilirkişi raporlarında tartışılmış; iddia ve gerekçeleri hukuken yerinde bulunmamış ve dikkate alınmamıştır.
Sayın Mustafa Gül'ün, Kamoyunu yanıltarak ve gerçeklerden uzak olay ve olguları, algı yöntemiyle lehine çevirme gayret amacı taşıyan açıklamalarında geçen yapı kayıt belgesi hakkında ise Sayın mahkemeler ve görüşüne başvurulan bilirkişilerce şu şekilde değerlendirilmiştir; “yapı sahibinin için yapı sahibi tarafından alınan yapı kayıt belgesi ilk olarak 150 m2, sonra 325 m2 en son olarak 658 m2 güncellendiği, 2017 Aralık ayı ortası itibari ile yapının şantiye aboneliği alınarak inşaat halinde olduğunun açık olduğu, dolayısı ile 31.12.2017 tarihinde betonarme inşaatı tamamlanıp bitmiş durumda bir yapının bulunmadığı açık olduğundan davacının bu iddiasına itibar edilmediği...”
Kaldı ki; Tarım ve Orman Bakanlığı tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 3797505 sayılı yazıları ile; 5403 sayılı kanun göz önüne alındığında; tarım alanlarında hak sahiplerinin arsalar üzerinde ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanmasını düzenleyen 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen Geçici 16 ıncı madde düzenlemesinin, tarım arazileri üzerinde yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesisleri kapsamayacağı, konu ile ilgili hususlarda teşkilatlarının taşra birimleri ile belediye başkanlıklarının bilgilendirilmesi ve aykırı işlem tesis edilmemesinin temini için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da bilgilendirme yapıldığı “ hususu tebliğ edilmiş olup Bakanlık tarafından da yapı kayıt belgelerinin geçersiz kabul edildiği bildirilmiştir.
Sayın Mustafa Gül'ün ; söz konusu evi 2017 yılında yaparak 31.12.2017 tarihinde bitirmiş olduğu iddiası ile ilgili olarak , görev süresi içerisinde bu beyanına tamamen aykırı bir şekilde 14.12.2017 tarihinde “Yeni yapı” ruhsatı vermiş, onaylı projesinden 4 kat büyüterek yapmış olduğu binaya yapı kullanma izin belgesi vermek yetkisi bulunur iken, bu yetkisini de kullanmamıştır.
Eski dönem Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül'e ait olan ,onaylı 225 m2 projesinden tamamen farklı olarak yerinde 658 m2 yapılan ,açılmış olan tüm davaları RET edilen , görev süresi içerisinde projesine uygun yaparak Yapı Kullanma izin Belgesi alması gerekir iken, bilinçli olarak projesinden yaklaşık 4 katı büyüklüğünde yapılan ve bu hususu Kanuna aykırı bir şekilde yapı kayıt belgesi alarak yasal hale getirilmeye çalışılan ,2019 yılında yıkım kararı alınmış bu yapı için tüm kaçak yapılarda uygulanan mevzuat uygulanmakta olup İdaremiz bünyesinde bulunan yıkım ekibi komisyonunca üzere yıkım işlemleri yapılmaktadır.
Yukarıda arz edilen hukuksal olay olgu ve durumlar böyle iken, tüm yasal haklarını kullanıp da haksızlığı mahkemelerce hüküm altına alınan sürece karşı kamuoyunu yanıltarak, algı yöntemleri ile gerçekleri ters düz edip, kendini mağdur gösterme çabaları içeren ve bu anlamda da belediyemizin aleyhine propaganda üreterek, siyaseten prim kazanmaya yönelik açıklama ve gayretlere elbette Sayın halkımız prim tanımayacaktır. Eski belediye başkanı olmak veya şu an belediye başkanı olmak kimseye ayrıcalık ve imtiyaz sağlamayacağı gibi, tüm hizmet ve işlemlerimizde gözettiğimiz “herkes kanun önünde eşittir” felsefesi ve ilkesinden de ayrılmayacağımızı tüm halkımıza saygı ile duyururuz.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi