Tekirova Mahallesi 18. Madde Uygulaması 2.askı İşlemi

ANTALYA İLİ KEMER iLÇESi,TEKİROVA MAHALLESİ 3l94 SAYILI İMAR KANUNLIN 18.MADDE UYGULAMA 2. ASKI İŞLEMi İLAN METNİ

52l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hiikümleri gereği ; Belediyemiz sınırları içerisi Tekirova Mahallesin de bulunan 14914|, |49142, 149/40, l49ll8, l49l39, 149123,149/43,149/38,149/22, 149117,149/19,149/44, l49l24, 149l3,I, |49/21,149125, 149/36, 149135, 149134, 149/26, 149146, I49l33,14913, 149/32, 149/47, 14914, l49l2, 151142, |49l|, |4gl31, 15114|, |51l40, 15|l29, 14915, |51137, l5lıl39, 15|130,151/32, l51136, 151l38, 151/33, |4916, 15|145, 15l/50, l5l/3l, |5|144, 15l/48, l5ll28, 151146, |52l|, |5|127,151/47, |5l/35, l5l/26, l5l/34, 15|/24, 151/10, l5119, l51l7, |5|l||, l51l25, 15l|ı2, |5ll20, |5ll8, l5|l49, 15116, 15|/19,15ll21, 151118, 151/4, I5|l22, 15ll13, l51l1,7,l5ll23, l51l5, l5ll14, l51l1,6, 15112, l51l43, l5l/l5, 149/45, 149120, 149/48, 149116, 149l|5, 149/7,l49l8, 15ll51, l49128 kadastro parsellerinin bulunduğu alanda,3l94 sayılı imar karıunun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması, Belediyemiz Enciimenin 24.|1.2O2l tarih ve 501 encümen kararı ile işlem dosyası Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştiı.S2l6 sayılı BüYükŞehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesinin ilgili hfüümleri gereği işlemleri yapılarak 23.12,2021 tarih ve 1738 sayılı Büyükşehir Belediye Encümeni karan ile işlem dosyamız uygun bulunmuş olup; Belediyemiz ana binada 10.0|.2022-08.02.2022 tarih|eri arasında 1 (bir) ay siire ile askıya çıkarılmış idi. Bu askı siireci içerisinde oluşturulan itiraz dilekçeleri değerlendirmelerine göre oluşturulan uYgulama işlem dosyası tekrardan Belediyemiz Encümenin 23.02.2022 tarih ve 54 sayılı ve Antalya BüYükŞehir Belediye Encümenince 21.04.2022 tarih ve 465 sayılı görüşülerek uygun bulunmuştur. Uygulama işlemi 2. kez 12.05.2022 - 12.06.2022 tarihleri arasında belediyemiz ana binada askıya Çıkarılmış olup; iları/anons edilerek, Belediyemiz intemet sayfasında duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi