AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ) 29.11.2023 - 11:00

AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN )

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN METNİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1301366

1-İdarenin

a) Adı

:

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez KEMER/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2428141503 - 2428141107

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKARYAKIT ALIMI (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN )

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

20.000-litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İhale konusu benzin alımları, YÜKLENİCİ'ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE'nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi, 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasındadır. Ancak sözleşmenin imzalanması ihale sürecinin uzaması vb. mücbir sebeplerle işe başlama tarihini geçerse, sözleşmenin imzalanması ile 31.12.2024 tarihleri arasındadır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Merkez Mah. Yalı Cad. No:1 07980 Belediye hizmet binası Kemer/ANTALYA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli, bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b)İstekli, bir “Akaryakıt bayisi veya yetkili satıcı” ise istekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

c)İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik Sözleşmesi.

İstekliler bu belgelerden birisinin teklifleriyle birlikte sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

UYGUN BEDEL TESPİT HESAPLAMA TABLOSU CİNSİ : 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN B=Teklif edilen birim fiyat (TL/lt):.............. E=(C*D)+1 C=KM:................. D=KATSAYI 0,0025 (C*D)+1:............... A=(B*E)(TL/lt):............ F=Miktarı(lt) :.24.000 LİTRE Tutarı(TL) (A*F):........... 1. İstekliler akaryakıt istasyonu ile idare(Belediye hizmet binası) arası GİDİŞ+DÖNÜŞ MESAFESİNİ GÖSTERİR İSTEKLİNİN KENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ KROKİLİ TAAHHÜTNAME VE/VEYA KROKİ VE TAAHHÜTNAMEYİ hesaplama tablosu ile birlikte teklifleri dahilinde sunmaları zorunludur. 2. Fiyat dışı unsurlarda Km. cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek kat sayı bulunacak ve uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde; A: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatı; B : Teklif edilen birim fiyatı; C : Akaryakıt istasyonunun Km. cinsinden idareye gidiş+ dönüş uzaklığı; D : Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir; E : (C*D)+1 F : Malın miktarı Her türlü akaryakıt için A=B*((C*D)+1) formülü kullanılarak; "Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu" doldurulacaktır. Not: İdaremiz akaryakıt istasyonu ile Belediye hizmet binası arası mesafeyi resen ölçerek hesaplamayı kontrol etme yetkisine sahip olup, km. Mesafesinde uyuşmama yada hesaplamada aritmetik hata olması halinde idaremizce düzeltilmiş hesaplama tablosuna göre işlem yapılacaktır. 1 Hesaplama tablosu teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi