AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İŞİ İHALESİ

AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması bedelinin


idaremize ödenmesi karşılığında yaptırılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) maddesine göre 5 yıllık 2.508.152,96-
TL. muhammen bedel üzerinden Kapalı teklif(arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez KEMER/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428141503 - 2428141107
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@antalya-kemer.bel.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet, ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması işinin; bedelinin
idaremize ödenmesi karşılığında yaptırılması.
Ayrıntılı bilgiye idarede yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kemer/ANTALYA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 5(beş) yıldır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 16/10/2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Kanuni ikametgâhını gösterir Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa KEP adresi, faks numarası
ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi vermesi,
4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
davet veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge,
4.1.5. Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
4.1.6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre İzin ve Lisansının konusu ambalaj atığı toplama ve ayırma olan ‘‘Çevre İzin ve
Lisans Belgesi''ne sahip olmak.
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile
vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, muhammen bedel üzerinden kapalı teklif (arttırma) esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Temizlik İşleri Müdürlüğü
(Arslanbucak Mahallesi Çamarası Caddesi, 308 Sokak No:6 Belediye Hizmet Alanı 07980 Kemer/ ANTALYA) adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, istenilen (ihale dokümanı satın alan isteklilerce sunulması gereken) belgelerin ihale tarihinden bir önceki iş günü
15/10/2019 saat 16:00 a kadar Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce uygunlukları incelenip onayı yapıldıktan sonra
ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA Kemer Belediyesi Genel Evrak
Servisine alındı belgesi karşılığında elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden kapalı teklif arttırma ile vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler İşin 5 yıllık toplam muhammen bedelinin % 3'ü olan 75.244,59-TL. den az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
11. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi