AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI İHALESİ

Kemer Belediye Başkanlığı'ndan;

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak geri dönüme kazandırılması işi. (Kemer Belediyesi ilçe sınırları içinde 36 ay süre ile) 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre 19.07.2019 tarih, saat 10.00'da Kemer Belediye Şehit Ömer HALİSDEMİR Meclis Salonunda, Encümen huzurunda muhammen bedel üzerinden açık teklif (arttırma) usulü ile ihale yapılacaktır.

İşin muhammen bedeli 1.980.655,60-TL olup, %3 oranında geçici teminatı 59.420,00-TL'dir. (geçerlilik süresi en az 19.10.2019 tarihine kadar olmalıdır)

İhale şartnamesi Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden görülebilir. İhaleye katılabilmek için dosyanın 1.000,00-TL bedeli karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

a) İdarenin adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980-Kemer/ANTALYA

b) Tlf./faks : 0.242.814 15 03, 0.242.814 11 07

İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.3. Ortak girişim olması alinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekâleten katılıyor ise Noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletname,
 2. Vergi dairesine borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)
 3. Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge, (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)
 4. İstekliye ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Tip 1 Tesis özelliklerinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 5. İsteklinin iş deneyimi olarak; nüfusu en az 40.000 olan Belediyelerin Ambalaj Atıklarının Toplanması işini yapmış olduğunu kanıtlar belge,

9.1. Ortak girişim olması halinde pilot firma iş deneyim kriterlerinin %70'ini sağlamak zorunda olup özel ortaklar da bu kriterlerin en az %30'unu sağlamalıdır.

 1. Geçici teminat,
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 4. İlanda belirtilen miktar kadar geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve dosya mevcut şartnamelerde öngörülen diğer belgelerle birlikte Kemer Belediyesi Yazı İleri Müdürlüğü Genel Evrak Kayıt sistemine ihale saatine kadar kayıt ettirerek vermeleri zorunludur.
 5. Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. eksik evrakla müracaat eden isteklilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 8. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
 9. İhaleye katılmak için gerekli belgeler ve sunuluş şekli İdari Şartnamede belirtilmiştir. İlan Olunur.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi