AYDINLATMA DİREK VE ELEKTRİK ŞALT MALZEMELERİ

AYDINLATMA DİREK VE ELEKTRİK ŞALT MALZEMELERİ

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aydınlatma Direk ve Elektrik Şalt Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1337994

1-İdarenin

a) Adı

:

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez KEMER/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2428141503 - 2428141107

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Aydınlatma Direk ve Elektrik Şalt Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3x1,5 mm2 NYMHY Kablo (TS 936 ya Uygun) 7000 metre 16A'e Kadar Anahtarlı Otomatik Sigorta (3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) 300 adet 9.5m Kaldırım ve Yol Konsollu Dekoratif Ayd. Direği (Direk Ana Gövdesi , ankraj ve tijleri , kaide, logo ve direk tepe led lambası dahil) 60 adet 9.5m İki Konsollu Dekoratif Yol Ayd. Direği (Direk Ana Gövdesi , ankraj ve tijleri , kaide, logo, figür ve direk tepe led lambası dahil) 100 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Arslanbucak Mahallesi Çamarası Caddesi 308 . Sokak No: 6 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Alanı Kemer / ANTALYA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına mütakip 70 (yetmiş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Mal teslimi esnasında sağlam ve kullanılabilir durumda olmayan malzemenin sorumluluğu yükleniciye ait olup, kullanılmayacak durumda olan malzeme yenisi ile teslim süresi içerisinde değiştirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.12.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA Kemer Belediyesi Hizmet Binası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

İstekli İdari Şartnamenin 7.5.2. Maddenin 1. fıkrasının b ) bendine göre ( İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler) katılıyor ise ; yetkili satıcı veya temsilcisine ait imalatçı olduğunu gösten belge veya belgeleri de sunmak zorundadır.

Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadır.

Söz konusu bu belgeler Dekoratif Aydınlatma direk malzemeleri için gerekli olup diğer Kablo ve Anahtarlı otomatik sigorta malzemeleri için yetkili imalatcı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler aranmayacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Aydınlatma direkleri için imalatçıya ait TS EN 40-2 ve/veya TS EN 40-5 Sertifikası teklifler kapsamında sunulacaktır.

Ayrıca İlgili direklerin tip uygunluk belgesinin olması gerekmektedir. İsteklinin İhale teklif dosyasında TEDAŞ Yetkisi Kapsamındaki Projelerin Onayına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 5.3. Maddesi Yer Altı Kablolu Dış Aydınlatma Şebekesi Projelerinin Hazırlanması Başlığının 15. alt maddesi gereğince Tedaş Genel Müdürlüğünce onaylanmış tip proje onay yazısı ve tip (test) sertifikası teklifleri kapsamında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Aydınlatma direği alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi