ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI İHALESİ

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Elektrik Enerjisi Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/677062
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez
KEMER/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428141503 - 2428141107
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@antalya-kemer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : DSK Orta Gerilim TT Ticarethane 187.863,00 kwh., DSK
Alçak Gerilim TT Ticarethane 1.274.851.00 kwh., DSK
Alçak Gerilim TT Tarımsal Sulama 12.760,00 kwh.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik şartnamenin 9. maddesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : İşin Süresi : 11 ay'dır. İşin Başlama Tarihi : 01 Şubat 2020
Saat: 00:00 İşin Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2022 Saat: 24:00
dür. İhale sürecine ve sözleşmenin imzalanmasına etki
eden durumların (İhale işlemlerinin uzaması, ihaleye itiraz
,sözleşmeye itiraz , itirazların mahkeme taşınması gibi )
oluşması ve 8.1. Maddede belirtilen işin süresi içersinde
sarkması durumunda sözleşme , 8.1 Maddede belirtilen
işin süresi içerisinde imzalanabilir ve işe 5 takvim günü
içerisinde başlanır. İhale konusu alım işin bitiş tarihinden
önce teslim edilebilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1
07980/Kemer/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 10.01.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki
"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış
Lisansı" veya "Perakende Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör
Lisans"larından birinin aslını veya noter onaylı suretini ya da idare tarafından "Aslı İdarece
Görülmüştür" ya da bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini teklifleri ekinde
vermeleri zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Emine Ebru ERGEN tarafindan 18.12.2019 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı dogrulama.antalya-kemer.bel.tr/e-imza linkinden 2B556C05XD kodu ile dogrulayabilirsiniz.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1
07980/Kemer/ANTALYA Kemer Belediyesi Genel Evrak Servisine alındı belgeleri
karşılığında adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi