GIDA YARDIM PAKETİ İHALESİ / 21.02.2023 - 10:30

GIDA YARDIM PAKETİ

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GIDA YARDIM PAKETİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/118489

1-İdarenin

a) Adı

:

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez KEMER/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2428141503 - 2428141107

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

GIDA YARDIM PAKETİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2500 Adet Gıda yardım paketi (ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen muhtelif gramajlarda ayçiçek yağı, un, toz şeker, makarna, tel şehriye, arpa şehriye, kırmızı mercimek, koç başı nohut, osmancık pirinç, iyotlu sofra tuzu, siyah çay, domates salçası, pilavlık bulgur, doğal salamura siyah zeytin)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kemer/ ANTALYA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi 20 gün olup, tek seferde veya partiler halinde teslim edilebilir. Kolinin her birisinin içerisine 14 (ondört) kalem ürün konulması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde hazırlanan 1(bir) adet numune koli idareye sunularak idarenin onayı alınacaktır. İdare 2(iki) iş günü içerisinde yükleniciye numune koli ile ilgili dönüş yapacak olup, beğenilmeyen numuneler değiştirilecektir, Yüklenici yeni numuneleri idareye aynı gün mesai bitimine kadar ibraz etmek zorundadır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.02.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Belediye hizmet binası/Kemer/ANTALYA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi