Kemer İlçe sınırları içerisinde kullanılmış Tekstil/Giysi atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak yeniden değerlendirilmesi işi

T.C.

KEMER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALE KONUSU: Kemer İlçe sınırları içerisinde kullanılmış Tekstil/Giysi atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak yeniden değerlendirilmesi işi 20/02/2024 tarih ve 53684 sayılı ihale onay belgesine istinaden, bedelinin idaremize ödenmesi karşılığında yaptırılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yıllık 215.000,00-TL.+KDV muhammen bedel üzerinden 3 (üç) yıllığına ihale edilecektir.

2.1-İhale şartnameleri, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden (Arslanbucak Mah. Çamarası Cad. 308 Sok. No:6 Belediye Hizmet Alanı Kemer/ANTALYA) bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 750,00-TL bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

2-2-İhale 06/03/2024 Çarşamba günü Saat: 10.00'de Kemer Belediyesi (Merkez Mah. Yalı Cad. No:1 Kemer/Antalya Hizmet Binası) Şehit Ömer Halis DEMİR Meclis salonunda (Encümen Toplantı Odası) Encümen ve istekliler huzurunda yapılacaktır.

2-3-İhaleye müracaat edecekler; istenilen belge asıllarını ve/veya aslına uygun olarak noterden onaylı suretlerini, barkod ve/veya doğrulama kodu bulunan belgelerini veya Belediyemizden aslı gibidir onaylı suretlerini evrak kayıt öncesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde kontrolünü yaptıracak olup, en geç 04/03/2024 Pazartesi günü Saat: 16:30'a kadar (Belediye Vezne kapanış saati) Kemer Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kayıt sistemine kayıt ettirip Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne (Arslanbucak Mah. Çamarası Cad. 308 Sok. No:6 Belediye Hizmet Alanı Kemer/ANTALYA) teslim edilecektir.

3-İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI: (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)

3.1-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlar aranır.

3.2-İhaleye müracaat dilekçesi,

3.3-Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi (e-devlet ), adres beyanı,

3.4 Geçici teminatın (19.350,00-TLyatırıldığına dair belgeyi, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26.maddesine göre teminat olarak kabul edilecek değerler)

3.5-İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

3.6- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu),

3.7- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerinin aslı,

3.8- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,

3.9- Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

3.10- Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına dair barkod ve/veya doğrulama kodu bulunan belge (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır),

3.11- Vergi borcu olmadığına dair barkod ve/veya doğrulama kodu bulunan belge (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır)

3.12- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren barkod ve/veya doğrulama kodu bulunan belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı,

3.13- Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi ile sayılan belgelerin ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

3.14- İş Deneyim Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşu ile mahalli idarelere tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde sözleşmesi yapılan ve en az yıllık 3 yıllık sözleşme süresinin tamamlanmış olması şartıyla sözleşme ve teyit yazısı) sunulacaktır. Teyit yazısının aslı, ilgili kurumdan aslının aynıdır onaylı sureti, noter onaylı sureti ile üzerinde barkotlu ve/veya doğrulama kodu bulunan evraklar kabul edilecektir.

3.15- İhaleye gireceklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Lisans Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, Belediyemizden onaylı sureti ile üzerinde barkotlu ve/veya doğrulama kodu bulunan evraklar kabul edilecektir. (Belgenin süresi ihale gününde geçerli olacaktır.)

4-DİĞER HUSUSLAR:

4.1- İstekli, ihale konusu işin yapılacağı mahalli mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

4.2- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4.3- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

4.4- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.

4.6- Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi