KERESTE ALIM İHALESİ - 27.10.2022 / 10:30

2022/1063743 ihale kayıt numaralı “KERESTE” mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihalesi edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

KERESTE MAL ALIMI
KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kereste mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1063743
1-İdarenin
a) Adı : KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez KEMER/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2428141503 - 2428141107
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kereste mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kereste 10(min9,5)*min20*300 cm (Emprenyesiz) toplam 30m3 Kereste 10(min9,5)*min20*400 cm (Emprenyesiz) toplam 10m3 Kereste 4*min9,5*145 cm (Emprenyeli) toplam 600 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kemer /ANTALYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 45(kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecek olup, partiler halinde teslim edilebilir. Teknik Şartnamesine uygun olmayan ve /veya hasar görmüş malzemelerin değişimi, işin teslimat süresi bitmesi halinde, en fazla 5 (beş) gün içerisinde herhangi bir uyarıya gerek kalmadan yüklenici tarafından yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.10.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Merkez Mah. Yalı Cad. No:1 07980 Belediye hizmet binası Kemer/ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi