KÖPEK VE KEDİ MAMASI SATIN ALINACAKTIR - /05.01.2023 - 10:00

KÖPEK VE KEDİ MAMASI SATIN ALINACAKTIR

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hazır kuru köpek ve kedi maması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1365781

1-İdarenin

a) Adı

:

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez KEMER/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

0.242.814 15 03 - 0.242.824 74 72 - 0.242.814 11 07

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Hazır kuru köpek ve kedi maması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1) Kuru köpek maması(yetişkin)(15 kg.lık) 800(sekizyüz) paket ve 2) Kuru kedi maması(yetişkin)(15 kg.lık) 2200(ikibinikiyüz) paket

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kemer/Antalya

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi sözleşme tarihi olup, işin bitim tarihi 31.12.2023 tarihine kadardır. Ürünler en fazla 4 parti halinde talep edilecek olup, idare sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde ihtiyacı olan mamalar kadar yükleniciye mail yada dilekçe ile talebini bildirir. Yüklenici sipariş verilen malzemeleri o ay içerisinde getirmek zorundadır. Yüklenici, idarenin talebi doğrultusunda kedi ve köpek kuru mamasını (yetişkin) iş bitim tarihine kadar partiler halinde teslim edecektir. İdare ihtiyaç duyduğunda teslimat partisinin zamanını ve miktarını değiştirecektir. ilk teslimat sözleşmeden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.01.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Merkez Mah. Yalı Cad. No: 1_07980 Belediye Hizmet Binası_Kemer/ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi